Impressum

Albanian Friends është një platformë online që u mundëson beqarëve shqiptarë  të takojnë  partnerin e tyre ideal. Me Albanian Friends secili do të ketë mundësinë të lidhet me njerëz nga të gjitha vendet ku jetojnë shqiptarët.

Faqja e internetit dhe aplikacionet shoqëruese  udhëhiqen nga Asani Group GmbH, me qendër në Zvicër.

Mos hezitoni të drejtoni pyetjet, shqetësimet apo sugjerimet tuaja në:

Adresa:

Asani Group GmbH
Adlikerstrasse 255
8105, Regensdorf
Zvicër
Email-i: info@albanianfriends.com

Telefoni: +41(0) 43 526 42 20

 

Të dhënat e Biznesit:

Emri i Regjistruar i kompanisë: Asani Group GmbH

Drejtori menaxhues: Z. Valon Asani

Numri i Kompanisë: CH-440.4.024.833-4

Regjistri Tregtar: Kantoni i Cyrihut

 

Shënim për mosmbajtje përgjegjësie.

Informacionet e paraqitura në uebfaqe dhe aplikacione shërbejnë vetëm për qellim informimi të përgjithshëm. Asgjë nuk duhet të interpretohet si ofertë. Asani Grup Shpk. përfaqësuar nga drejtori i saj menaxhues Z. Valon Asani, nuk merr asnjë përgjegjësi për saktësinë, plotësinë apo afatet kohore të çdo informacioni të dhënë në faqen e internetit dhe aplikacionet mobile.

Asani Grupi garanton të bëjë çdo përpjekje për të mbajtur uebfaqen dhe aplikacionin mobil në dispozicion, të sigurt dhe funksional. Megjithatë, Asani Grupi nuk do të jetë përgjegjës për të garantuar disponueshmërinë e pandërprerë, pa probleme apo sigurinë e uebfaqes dhe aplikacionit, përshkak të shkaqeve që janë jashtë ndikimit të tyre.

Asani Group nuk do të jetë përgjegjës për dëmet që rezultojnë nga përdorimi apo mosfuksionimi i uebfaqes dhe aplikacionit – duke përfshirë por jo kufizuar në – humbjen e të dhënave, humbjen e fitimit, infektimi me virus, dëmtime pasuese ose vështirësi të tjera që përdoruesi mund ti pësojë.

Uebfaqja dhe aplikacioni mund të përmbajnë linqe, uebfaqe apo faqe të palëve të treta. Linqet(lidhjet) e tilla nuk do të thotë se rekomandohen, miratohen apo përkrahen. Këto faqe dhe përmbajtet e tyre janë jashtë sferës së ndikimit të Asani Group. Prandaj, Asani Grupi nuk do të jetë përgjegjës për disponueshmërinë, natyrën dhe ligjshmërinë e këtyre uebfaqeve dhe përmbajtjes së tyre dhe asnjë dëmtim që përdoruesi mund të pësojë si rezultat i kësaj.