Qysh me apliku për letërnjoftim të Republikës së Kosovës? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me apliku për letërnjoftim të Republikës së Kosovës?

Qysh Me Qysh Me | Dogana e Kosoves | 08 September 2020 | 08:58

Për procedurën e aplikimit për letërnjoftim në Republikën e Kosovës duhet të jeni mbi moshën 16 vjeçare. Për ta finalizuar këtë proces kërkohen këto dokumente:

Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
Certifikata e vendbanimit.
Certifikata e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

 

dua