Qysh me apliku për leternjoftim të humbur të republikës së Kosovës? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me apliku për leternjoftim të humbur të republikës së Kosovës?

Qysh Me Qysh Me | Dokumente | 18 March 2014 | 01:01

Per proceduren e aplikimit për letërnjoftim të humbur kërkohen këto dokumente:

  • Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës nëse ekziston.
  • Raporti i Policisë për humbje të letërnjoftimit i cili duhet të jetë jo më i vjetër se tre muaj.
  • Dy fotografi jo më të vjetra se tre muaj.
  • Flet pagesën prej 10 euro.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

dua