Qysh me apliku per patent shoferi? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me apliku per patent shoferi?

Qysh Me Qysh Me | Dokumente | 16 April 2020 | 09:40

Informator për pajisjen me patentë për shofer

Dokumentet dhe Procedurat për pajisjen për herë të parë me Patentë për shofer në Republikës së Kosovës.

  • Sipas udhëzimit administrativ Nr. 23/2008-MPB

Kërkesa për pajisje me patentë për herë të parë ose shtimi i kategorive bëhet në njësitë rajonale të Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit (MTPT). Në këto raste kërkohen këto dokumente:

  • Çertifikata mbi dhënien e provimit,
  • Kopja e letërnjoftimit ose e pasaportës së Republikës së Kosovës me afat vlefshmërie,
  • Çertifikatën nga Gjykata për kundërvajtje që nuk ka asnjë procedurë ndaj atij personi,
  • Kopjen e patentës shoferit në rast se ka bërë shtimin e kategorive,
  • Fletëpagesa me shumën prej 20 euro,
  • Dëshmi në rastin e ndërrimit te të dhënave personale,
  • Çertifikatën Shëndetësore.

Burimi: http://www.rks-gov.net/

dua