Qysh Me Apliku Per Certifikaten e Lindjes? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh Me Apliku Per Certifikaten e Lindjes?

Qysh Me Qysh Me | Ligjore | 18 March 2011 | 13:46
Nëse jeni të regjistruar, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i të lindurve për ju. Në secilën dosje të Regjistrimit të Lindjes duhet të gjendet komplet dokumentacioni i nevojshëm për regjistrimin e lindjes. Dokumentacioni që përmban dosja ndryshon varësisht nëse lindja ka ndodhur në institucion shëndetësor, jashtë institucionit shëndetësor apo jashtë vendit. Nëse konstatohet se në dosjen e regjistrimit të lindjes gjenden:
  1. Kërkesa për regjistrimin e lindjes
  2. Fletë lëshimi i institucionit shëndetësor publik apo privat ku ka ndodhur lindja,
  3. Certifikata e martesës për prindërit e fëmijës,
  4. Procesverbali për pranimin e atësisë, nëse fëmija është jashtëmartesor,
  5. Fotokopjet e dokumenteve të identifikimit për prindërit e fëmijës. Për fëmijët e braktisur, vërtetimi i organit të kujdestarisë.
Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Dokumentet.aspx
dua