Qysh Me Apliku per nderrimin e te dhenave ne pasaporte per personat nen 16 vjec? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh Me Apliku per nderrimin e te dhenave ne pasaporte per personat nen 16 vjec?

Qysh Me Qysh Me | Ligjore | 18 March 2011 | 14:00
Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në pasaportë për personat nën moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente: 
  1. Pasaporta.
  2. Certifikata e lindjes.
  3. Vendimi apo ndonjë akt tjetër ligjor për ndërrimin e të dhënave.
  4. Dëshmia për identitetin e prindërve (letërnjoftim, pasaportë ose patentë-shoferi).
  5. Nëse njëri prind është i vdekur, fëmija duhet të shoqërohet nga prindi tjetër.
  6. Vendimi i gjykatës për përkujdesje ndaj fëmijës nëse prindërit janë të ndarë.
  7. Fëmija nën kujdestari duhet të shoqërohet nga kujdestari (tutori).
  8. Autorizimin origjinal dhe të vulosur nga noteri, përkatësisht nga organi kompetent, nëse mungon njëri prind.
  9. Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
  10. Dëshmia për pagesën.
  Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/DokumentetUdhetimit.aspx
dua