Qysh Me Apliku per pasaporte te humbur – demtuar per personat mbi 16 vjec? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh Me Apliku per pasaporte te humbur – demtuar per personat mbi 16 vjec?

Qysh Me Qysh Me | Ligjore | 18 March 2011 | 13:55
Procedura e aplikimit për pasaportë të humbur – dëmtuar për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:  
  1. Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës.
  2. Pasaportën e dëmtuar (nëse aplikon për pasaport ë të dëmtuar).
  3. Raportin policor origjinal, nëse aplikon për humbjen e pasaportës i cili duhet të jetë më i ri se 3 muaj.
  4. Vendimin e formës së prerë të lëshuar nga gjykata kompetente për konfiskimin e pasaportës.
  5. Dëshminë për shpalljen publike për humbjen e pasaportës.
  6. Dëshminë për pagesën.
  Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/DokumentetUdhetimit.aspx  
dua