Qysh Me Apliku per Patent Shofer? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh Me Apliku per Patent Shofer?

Qysh Me Qysh Me | Ligjore | 18 March 2011 | 14:04
Informator për pajisje me patentë shofer Dokumentet dhe Procedurat për pajisjen me Patentë shofer të Republikës së Kosovës për herë të parë dhe shtim të kategorive. Sipas udhëzimit administrativ Nr. 23/2008-MPB Kërkesa për pajisje me patentë shofer për herë të parë ose shtim të kategorive bëhet në njësitë rajonale të Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit (MTPT). Në këto raste kërkohen këto dokumente:  
  1. Certifikata mbi dhënien e provimit,
  2. Kopja e letërnjoftimit ose e pasaportës së Republikës së Kosovës me afat vlefshmërie,
  3. Certifikatën nga Gjykata për kundërvajtje që nuk udhëhiqet procedurë ndaj atij personi,
  4. Kopjen e patentë shoferit në rast se ka bërë shtimin e kategorive,
  5. Fletëpagesa me shumë prej 20 euro,
  6. Dëshmi në rastin e ndërrimit te të dhënave personale,
  7. Certifikatën Shëndetësore.
Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/PatenteShoferi.aspx
dua