Qysh Me - Kërko - Qysh Me Fitu te Drejten per Shtetesi Shqiptare? 
Kyçu

Qysh Me Fitu te Drejten per Shtetesi Shqiptare?

Qysh Me Qysh Me | Ligjore | 14 July 2011 | 10:32
 Shtetasit te huaj i lind e drejta te per te kerkuar shtetesine shqiptare me natyralizim kur plotesohen kushtet vijuese :
1. Te kete mbushur moshen 18 vjeç.Llogaritja behet ne diten e berjes se kerkeses 2. Te kete banuar ligjerisht ne territorin e Republikes se Shqiperise, ne menyre te vazhdueshme, per jo me pak se 5 vjet. 3. Te kete banese dhe te disponoje te ardhura te mjaftueshme. 4. Te mos kete qene ndonjehere i denuar (ne Republiken e Shqiperise ose ne ndonje vend tjeter) per vepra penale, per te cilat ligji parashikon denime me jo me pak se 3 vjet heqje lirie. Perjashtim nga ky rregull behen ne rastet kur vleresohet se denimi eshte dhene per motive politike. 5. Te kete njohur , te pakten fillestare, te gjuhes shqipe. 6. Dhenia e shtetesise shqiptare te mos preke sigurimin dhe mbrojtjen e Republikes se Shqiperise.

Komentet

Të Ngjajshme

dua