Qysh Me Shpalle Shuarjen e Biznesit? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh Me Shpalle Shuarjen e Biznesit?

Qysh Me Qysh Me | Ligjore | 29 June 2011 | 12:01
Fletëparaqitje për shuarjen e biznesit.
  •  Certifikata e regjistrimit të biznesit (origjinali),
  •  Certifikata për përmbushjen e obligimeve tatimore ndaj Autoritetit Qendror Fiskal,
  •  Lejen e njoftimit ose pasaportën,
  •  Taksa e paguar në vlerë prej 10 euro.
 
dua