Qysh me apliku për çertifikaten e lindjes?

nga Flogerta Driza

Nëse jeni të regjistruar, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i të lindurve për ju.
Në secilën dosje të Regjistrimit të Lindjes duhet të gjendet komplet dokumentacioni i nevojshëm për regjistrimin e lindjes. Dokumentacioni që përmban dosja ndryshon varësisht nëse lindja ka ndodhur në institucion shëndetësor, jashtë institucionit shëndetësor apo jashtë vendit.

Nëse konstatohet se në dosjen e regjistrimit të lindjes gjenden:

  • Kërkesa për regjistrimin e lindjes
  • Fletë lëshimi i institucionit shëndetësor publik apo privat ku ka ndodhur lindja,
  • Certifikata e martesës për prindërit e fëmijës,
  • Procesverbali për pranimin e atësisë, nëse fëmija është jashtëmartesor,
  • Fotokopjet e dokumenteve të identifikimit për prindërit e fëmijës.
    – Për fëmijët e braktisur, vërtetimi i organit të kujdestarisë.

Burimi: http://www.rks-gov.net