Qysh me apliku për leternjoftim të humbur të republikës së Kosovës?

nga Argjenda Selmani

Për procedurën e aplikimit për letërnjoftim të humbur kërkohen këto dokumente:

  • Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës nëse ekziston.
  • Raporti i Policisë për humbje të letërnjoftimit i cili duhet të jetë jo më i vjetër se tre muaj.
  • Dy fotografi jo më të vjetra se tre muaj.
  • Flet pagesën prej 10 euro.
Vërejtje:

Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx