Qysh me apliku për letërnjoftim të Republikës së Kosovës?

nga Argjenda Selmani

Për procedurën e aplikimit për letërnjoftim të Republikës së Kosovës duhet të jeni mbi moshën 16 vjeçare. Për ta finalizuar këtë proces kërkohen këto dokumente:

Për procedurën e aplikimit për letërnjoftim të Republikës së Kosovës kërkohen këto dokumente

Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
Certifikata e vendbanimit.
Certifikata e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Procedura e aplikimit për letërnjoftim të humbur kërkohen këto dokumente

Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës nëse ekziston.
Raporti i Policisë për humbje të letërnjoftimit i cili duhet të jetë jo më i vjetër se tre muaj.
Dy fotografi jo më të vjetra se tre muaj.
Flet pagesën prej 10 euro.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në letërnjoftim kërkohen këto dokumente

Letërnjoftimi.
Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
Flet pagesën prej 10 euro.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Procedura e aplikimit për ripërtëritjen e të dhënave në letërnjoftim kërkohen këto dokumente

Letërnjoftimi.
Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
Fotografimi në qendrën për regjistrim.
Flet pagesën prej 10 euro.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx