Qysh me Apliku per leternjoftim te republikes se Kosoves?

nga Argjenda Selmani

Për procedurën e aplikimit për letërnjoftim kërkohen këto dokumente:

Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
Certifikata e vendbanimit.
Certifikata e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx