Qysh me apliku për pasaporte të humbur ose të dëmtuar për personat mbi 16 vjec?

nga Flogerta Driza

Procedura e aplikimit për pasaportë të humburdëmtuar për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:

  • Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës.
  • Pasaportën e dëmtuar (nëse aplikon për pasaport ë të dëmtuar).
  • Raportin policor origjinal, nëse aplikon për humbjen e pasaportës i cili duhet të jetë më i ri se 3 muaj.
  • Vendimin e formës së prerë të lëshuar nga gjykata kompetente për konfiskimin e pasaportës.
  • Dëshminë për shpalljen publike për humbjen e pasaportës.
  • Dëshminë për pagesën.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://www.rks-gov.net/