Qysh me apliku për pasaporte të humbur ose të dëmtuar për personat nen 16 vjec?

nga Flogerta Driza

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në pasaportë për personat nën moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente: 

  • Pasaporta.
  • Certifikata e lindjes.
  • Vendimi apo ndonjë akt tjetër ligjor për ndërrimin e të dhënave.
  • Dëshmia për identitetin e prindërve (letërnjoftim, pasaportë ose patentë-shoferi).
  • Nëse njëri prind është i vdekur, fëmija duhet të shoqërohet nga prindi tjetër.
  • Vendimi i gjykatës për përkujdesje ndaj fëmijës nëse prindërit janë të ndarë.
  • Fëmija nën kujdestari duhet të shoqërohet nga kujdestari (tutori ose kujdestari).
  • Autorizimin origjinal dhe të vulosur nga noteri, përkatësisht nga organi kompetent, nëse mungon njëri prind.
  • Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
  • Dëshmia për pagesën.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://www.rks-gov.net/