Qysh me i plotesu kriteret për patent shofer për herë të parë?

nga Argjenda Selmani

Kriteri i moshës për pajisje me patentë shofer për herë të parë

T’i ketë mbushur 14 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë M;
T’i ketë mbushur 16 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë A1 dhe T;
T’i ketë mbushur 18 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë A, B1, B dhe C1;
T’i ketë mbushur 19 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë B+E, C dhe C1+E;
T’i ketë mbushur 20 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë C+E;
T’i ketë mbushur 21 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë A, D1, D1+E, D dhe D+E;

Të dhënat në patentë shofer duhet të jenë të njëjta si në letërnjoftim:

  • Mbiemri
  • Emri
  • Data dhe Vendi i lindjes
  • Numri personal
  • Fotografia

Nëse këto të dhëna nuk përputhen me ato të letërnjoftimit, qytetari është i obliguar të ndërrojë patentë shoferin në pajtim me të dhënat e letërnjoftimit.

Burimi: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/PatenteShoferi.aspx