Qysh me u kurorëzu në Republikën e Kosovës?

nga Argjenda Selmani

Pas ahengut të martesës, duhet të merreni edhe me punë administrative që të zyrtarizoni ditën më të bukur të hetës suaj, martesën. Procedura dhe dokumentet e nevojshme për kurorëzim në Republikën e Kosovës është si vijon:

1. Ekstraktet e lindjes për dy palët e interesuara për kurorëzim (origjinale);

2. Certifikatat e statusit martesor për dy palët (origjinale);

3. Letërnjoftimet ose pasaportat e vlefshme të palëve që lidhin kurorë, dëshmitarëve si dhe plotësimi i procesverbalit mbi lidhjen e martesës (fotokopje);

4. Prania e të dyja palëve që lidhin kurorë si dhe dëshmitarëve në momentin e kurorëzimit;

5. Nëse palët kanë qën tëë shkurorëzuar kërkohet: aktgjykimin mbi prishjen e kurorës ose Aktvendimin mbi pranimin/njohjen e aktgjykimit;

6. Nëse bashkëshorti i ndonjë nga palëve ka vdekur duhet: çertifikata e vdekjes së bashkëshortit të mëparshëm;

7. Nëse njëra nga palët është jo-madhorë: Aktvendimi i Gjykatës mbi lejimin e martesës;

8. Pagesa e taksës 15 Euro për kurorëzimet brenda lokaleve të Komunës;

9. Për kërkesa të kurorëzimit jashtë lokaleve të Komunës taksa është 100 Euro.