Qysh me hap e-banking? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me hap e-banking?

Qysh Me Qysh Me | Raiffeisen Bank | 07 January 2010 | 22:46
Përmes E-banking - web, Banka Raiffeisen ju ofron qasje të thjeshtë dhe të besueshme në shërbimet bankare 24 orë në ditë, 7 ditë në javë dhe ju mundëson:
 • Kontrollimin e bilancit të llogarisë,
 • Shikimin dhe shtypjen e gjendjes së llogarisë,
 • Ekzekutimin e pagesave vendore dhe ndërkombëtare për përfituesit e definuar më parë,
 • Rishikimin e bilancit të llogarisë së bashku me transaksionet e kryera në llogarinë tuaj
 • Shtypjen e informatave nga pagesat e ruajtura,
 • Ekzekutimin e pagesave komunale
 • Shkëmbimi i mesazheve elektronike me Bankën
 • Informata mbi kreditë që I posedoni në bankën Raiffeisen
 • Informata mbi produktet dhe kampanjat
Posedues i E-Banking WEB solucionit mund të bëhet cilido individ privat i cili ka një llogari të hapur në Bankën Raiffeisen. Mbajtësit të llogarisë i kërkohet të plotësojë dhe të nënshkruajë Aplikacionin e Raiffeisen E-banking për individë, i cili ju vihet në dispozicion nga Zyrtari për Marrëdhënie me Klientë në ndonjërën nga degët dhe nëndegët e Bankës ose duke bërë kërkesë në adresën elektronike https://ebanking.raiffeisen-kosovo.com/webbankKOSALB/loginCer.jsp?bank=RBKO Shërbimi E-Banking shfrytëzon teknologjinë më të fundit të sigurisë që ndihmon në:
 • verifikimin e identitetit të secilit klient,
 • ruajtjen e të dhënave nga leximi dhe ndryshimi
 • trajtimin konfidencial të informatave tuaja
Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e Bankës Raiffeisen ose telefononi në Raiffeisen Direct në numrin 038 222 222.
dua