Qysh Me - Kërko - Qysh me transferu kredi ne Vala? 
Kyçu

Qysh me transferu kredi ne Vala?

Q Marketing Q Marketing | Vala | 01 June 2017 | 06:30

Ky shërbim ju mundëson të gjithë konsumatorëve me parapagim që të transferojnë një shumë të caktuar së kredisë së tyre tek konsumatorët tjerë me karakteristika prepaid.

Instrukcionet për të transferuar kredine prej kontos së juaj me parapagim në një konto tjetër me parapagim:

Shtypni si në vijim: *121*44xxxxxx* shuma e kredisë *pinkodi# dhe konfirmojeni duke shtypur butonin për thirrje.
Do te merrni një porosi konfimimi për të autorizur këtë transfer. Nese informata është në rregull atëherë, konfirmojeni. Do të merrni prapë një porosi për transfer të kredisë me sukses.

01 nga 03VËREJTJE: Kjo porosi notifikimi nuk do të ruhet në mobilin e juaj. Porosia poashtu do t`i dërgohet edhe pranuesit të kredise si njoftim për këtv transfer dhe shumën.

Demonstrim i transferit:Për të transferuar kredinë me vlerë prej 5€ nga numri 044111xxx në numrin 044xxxxxx duhet të shtypni si në vijim:*121*44xxxxxx*5*00000# dhe ta konfirmoni duke shtypur butonin për thirrje, ku:

  • *121* është - Kodi per qasjen e këtij shërbimi
  • *44xxxxxx* është - Numri i destinimit për transfer
  • *Pinkodi# është  - Pin numri personal i cili mund të modifikohet (Shif MODIFIKIMI I PIN-it)

MODIFIKIMI I PIN NUMRIT (PINCODE):Instrukcionet për ta modifikuar PIN numrin:

02 nga 03Shtypeni *102*pinkodin*pinkodin e ri*pinkodin e ri#
  • Demonstrim i modifikimit të pin numrit:Shtypeni *102*00000*12345*12345# dhe ta konfirmoni duke shtypur butonin per thirrje, ku:
  • *102* është - Kodi për qasjen e këtij shërbimi
  • *00000* është – pin kodi i vjetër
  • *12345* është – Kodi i ri i selektuar
03 nga 03ME RËNDËSI:

Transferi i kredisë lejohet vetëm në vlera të plota prej Minimum 1 Euro deri në Maksimum 5 Euro
Validiteti i kredisë së transferuar për të gjitha shumat është:
30 ditë AKTIVE dhe 30 ditë INAKTIVE

Numri i destinimit për transferin e kredisë duhet të shtypet VETEM me prefiksin ‘ 44 ’, jo me 044 apo pa 044
PIN kodi për të gjithë parapaguesit e Vala’s është 00000 (pesë zero). Për të modifikuar PIN kodin  (Shif MODIFIKIMI I PIN NUMRIT)

Kosto e një transferi është 8 cent.
Minimumi i kredisë që parapaguesi ta këtë në konto për ta lejuar aprovimin e transferit të kredisë është 1.20 €.
PIN Kodi i modifikuar sipas dëshirës, mundet me qenë prej minimum 2 deri në maksimum 5 shifra
Modifikimi është pa pagesë

Komentet

Të Ngjajshme

dua