Qysh Me nga dua.com - Qysh me nxjerrë certifikatën e statusit martesor? 

Qysh me nxjerrë certifikatën e statusit martesor?

Qysh Me Qysh Me | Vendore | 22 February 2018 | 13:44

Procedura dhe dokumentet e nevojshme për nxjerrjen e certifikatës së statusit martesor në Republikës së Kosovës është si vijon:

01 nga 08Ekstrakti i lindjes (fotokopje);
02 nga 08Letërnjoftimi i palës dhe dëshmitarëve (fotokopje);
03 nga 08Deklarata me dy dëshmitarë. Procedura e dhënies së deklaratës kryhet te zyrtari kompetent komunal;
04 nga 08Nëse pala është shkurorëzuar: Aktgjykimi mbi shkurorëzimin nga Gjykata kompetente vendore;
05 nga 08Nëse pala ka prish martesën në botën e jashtme: Aktgjykimi i atij shteti të pranohet me aktvendim të Gjykatës Themelore, si dëshmi në procedurë;
06 nga 08Nëse pala jeton jashtë Kosovës, vërtetimi nga NOTERI i atij shteti se pala nuk ka të lidhur martesë në atë shtet ose nga Zyra (ofiqaria) e gjendjes civile;
07 nga 08Nëse dokumenti është humbur-certifikata lëshohet vetëm me dëshmi te raportit nga policia;
08 nga 08Pagesa e taksës 1 Eur.
dua