Qysh me regjistru fëmiun e lindur jashtë institucionit shëndetësor? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me regjistru fëmiun e lindur jashtë institucionit shëndetësor?

Qysh Me Qysh Me | Vendore | 20 March 2018 | 22:56

Procedura dhe dokumentet e nevojshme për regjistrimin e lindjes së fëmiut jashtë institucioneve shëndetësore në Republikën e Kosovës është si vijon:

1. Vërtetimi mbi vaksinimin e fëmijës nga institucioni përkatës; 

2. Vërtetimi që nuk ka lindur në spital; 

3. Libreza ose dëftesa e shkollës ku është i regjistruar fëmiu; 

4. Certifikata e kurorës së prindërve. Prindërit pa kurorë duhet të jenë prezent me rastin e paraqitjes se kërkesës;

5. Letërnjoftimet e prindërve (pasaportat) apo ekstraktet e lindjes për prindërit; 

6. Deklaratat e dy dëshmitarëve, të cilët i njohin rrethanat e lindjes së atij personi (duhet të jetë e vërtetuar te noteri),

7. Procedura e zhvilluar nga zyrtari kompetent dhe nxjerrja e Aktvendimit mbi regjistrimin e mëvonshëm të lindjes për personin në procedurë.

8. Pagesa e taksës 2 Eur;

dua