Qysh me regjistru martesën e bërë jashtë Kosovës? - Qysh Me nga dua.com 

Qysh me regjistru martesën e bërë jashtë Kosovës?

Qysh Me Qysh Me | Vendore | 21 March 2018 | 10:01

Procedura dhe dokumentet e nevojshme për regjistrimin e martesës së bërë jashtë Republikës së Kosovës është si vijon:

01 nga 04Certifikata mbi lidhjen e martesës nga shteti tjetër ku pala ka lidh martesë të përkthyer në gjuhën zyrtare të Republikës së Kosovës (origjinal); 
02 nga 04Letërnjoftimin ose pasaportën valide (fotokopje); 
03 nga 04Nëse certifikata është e pakompletuar me shënimet e prindërve, pala duhet të sigurojë edhe ekstraktet e lindjes për dy bashkëshortët; 
04 nga 04Pagesa e taksës 1 Eur.
dua