Integritetspolicy

1. Allmänt

dua AG är operatör av webbplatsen www.dua.com/se och leverantör av de tjänster som erbjuds på denna webbplats och appar, kort sagt ”Tjänster”. Därmed är dua AG, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich, Schweiz, personuppgiftsansvarig för insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter och måste säkerställa förenligheten med tillämpliga dataskyddslagar. Skyddet av dina personuppgifter är av yttersta vikt för dua AG. Härmed informerar vi dig om de uppgifter som samlas in på www.dua.com/se och hur de används. Du kommer också att lära dig hur du kontrollerar riktigheten i denna information och hur du begär att vi tar bort dessa uppgifter. Observera att denna integritetspolicy kan ändras från tid till annan. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser denna sekretesspolicy för att säkerställa att du alltid är bekant med den senaste versionen.

2. Insamling, användning och behandling av person- och företagsuppgifter

Den person som ansvarar för dataskydd är följande:

Namn: LEXR AG

Fullständigt namn: Christian Meisser

Befattning: Dataskyddsombud

E-post: christian.meisser@lexr.ch

Vi samlar in följande typer av personuppgifter när du använder våra Tjänster: – Identitets- och kontaktuppgifter – Profil, användning och webbplatsinteraktion – Tekniska uppgifter – Unika användar-ID – Platsbaserade uppgifter Personuppgifter (inklusive eventuella känsliga personuppgifter) som du uttryckligen lämnar när du använder våra tjänster (inkluderar kommunikationsdata samt information som lämnas i din profil) När du använder våra tjänster lagras vissa uppgifter automatiskt på våra servrar för systemadministration, statistik eller backupändamål. Dessa är följande: – namnet på din internetleverantör – din IP-adress (under vissa omständigheter) – datum – klockslag – den webbplats eller app från vilken du använder våra tjänster – de sökord du använde för att hitta våra tjänster.

3. Rättslig grund och syften

Vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy beror på vilka personuppgifter vi samlar in och de specifika syften för vilka vi samlar in dem. Avtal: För att utföra våra tjänster eller vidta åtgärder kopplade till att vi tillhandahåller tjänster till dig. – För att tillhandahålla och skydda våra tjänster – För att administrera, hantera och utveckla vår verksamhet och våra tjänster Samtycke: Vi kan förlita oss på ditt fritt givna samtycke vid den tidpunkt då du tillhandahöll dina personuppgifter. – För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden, nyhetsbrev och allmän information om varor och tjänster som vi erbjuder (med ditt uttryckliga samtycke). – De personuppgifter som du väljer att publicera när du använder våra Tjänster behandlas på grundval av ditt samtycke. Om du delar känsliga personuppgifter enligt definitionen i tillämplig dataskyddslagstiftning, behandlar vi sådana uppgifter på grundval av ditt uttryckliga samtycke endast i syfte att erbjuda vår online-mötestjänst. Vi behandlar inte sådana känsliga personuppgifter för något annat ändamål. – Om du lämnar ut känsliga personuppgifter såsom ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening när du använder våra tjänster, behandlar vi sådana uppgifter med ditt uttryckliga samtycke och endast i syfte att tillhandahålla våra tjänster till dig. Berättigade intressen: Vi kan förlita oss på legitima intressen baserat på vår utvärdering att behandlingen är rättvis och rimlig. – För att underhålla och förbättra våra tjänster – För att utveckla nya tjänster Allmänintresse: För att uppfylla lagstadgade skyldigheter och skyldigheter av allmänt intresse. – För att följa tillämplig reglering och lagstiftning.

4. Överföring av uppgifter

Dina uppgifter kommer att överföras till våra partners (tredje part) i den utsträckning som orderhantering eller lagring gör det nödvändigt.

Vi kan, vid behov och i enlighet med relevant rättslig grund, dela dina Personuppgifter med något av följande kategorier av tredje parter:

  •  
  • Försäkringsgivare
  • Tillsynsmyndigheter/skattemyndigheter/företagsregister
  • Professionella rådgivare som vi använder, t.ex. revisorer och advokater
  • Statliga myndigheter eller tillsynsmyndigheter
  • Tredje parter som tillhandahåller tjänster, t.ex. dokumenthanterings- och översättningstjänster, programvaruleverantörer eller IT-system, IT-supporttjänster, leverantörer av dokument- och informationslagring
  • Tredje parter som anlitas i samband med ditt ärende, såsom ombud, medlare, banker och andra betalningsleverantörer, domstol, skatterådgivare eller värderingsexperter
  • Tredjepartsleverantörer som hjälper oss med analys av kundinsikter, t.ex. Google Analytics
  • Tredjepartsleverantörer av post- eller kurirtjänster som levererar våra marknadsföringskampanjer eller dokument relaterade till ett klientärende

Vi och våra tjänsteleverantörer kan behandla dina uppgifter i följande länder: – Schweiz & EU/EES – Kosovo – USA För överföring till länder som inte har ansetts tillhandahålla en adekvat skyddsnivå enligt listor över länder som publiceras av Federal Data Protection and Information Commissioner, skyddar vi dina uppgifter genom att tillämpa standardavtalsförpliktelser som föreskriver lämpligt skydd av uppgifter. Om du självmant lämnar person- eller företagsuppgifter till oss, kommer vi inte att använda, bearbeta eller vidarebefordra dessa uppgifter utöver vad som är tillåtet enligt lag eller vad som anges av dig i en samtyckesförklaring. Dessutom kommer vi endast att vidarebefordra dina uppgifter till externa tjänsteleverantörer om detta är nödvändigt för att genomföra avtalet och om dessa tjänsteleverantörer har samtyckt till de relevanta sekretess- och due diligence-bestämmelserna.

5. Offentliggörande av uppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig: – För att uppfylla en rättslig skyldighet (dvs. om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter, såsom en domstol eller myndighet); – För att skydda säkerheten för våra tjänster och försvara våra rättigheter eller egendom; – För att förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med oss; – För att skydda oss mot juridiskt ansvar.

6. Datasäkerhet

Vi kommer att hålla din information säker och vidtar därför alla rimliga åtgärder för att skydda din information från förlust, åtkomst, missbruk eller ändring. Våra anställda och avtalspartners som har tillgång till dina uppgifter är avtalsenligt bundna till sekretess och att följa bestämmelserna i dataskyddslagen. Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Vi rekommenderar att du använder antivirusprogram, en brandvägg och annan liknande programvara för att skydda ditt system. Om en datasäkerhetsincident ändå skulle inträffa följer vi våra interna rutiner för att hantera incidenten och meddela dig så snabbt som möjligt.

7. Rättigheter avseende dataskydd

Du har nedanstående dataskyddsrättigheter på grundval av den schweiziska federala lagen om dataskydd och EU:s allmänna dataskyddsförordning. Du kan när som helst begära information om dina uppgifter som lagras av oss. För att göra det ber vi dig att skicka en e-postförfrågan om information till adressen nedan. Du har möjlighet att när som helst begära radering eller korrigering av dina uppgifter. Du har naturligtvis också rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett till användning eller behandling av personuppgifter med verkan för framtiden. När vi har fått ett meddelande om att du har återkallat ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för det eller de ändamål som du ursprungligen samtyckte till, såvida det inte finns en annan rättslig grund för behandlingen. För detta ändamål ber vi dig att skriva till oss via e-post till privacy@dua.com. Om du vill sluta ta emot e-post från oss klickar du på länken ”unsubscribe” i det e-postmeddelande du har mottagit. Lagrade uppgifter raderas av oss när de inte längre behövs för det angivna syftet. När det gäller radering av uppgifter är det viktigt att notera att vi omfattas av vissa rättsliga skyldigheter som föreskriver en skyldighet att behålla vissa uppgifter. Vi måste uppfylla denna skyldighet. Om du vill radera uppgifter som omfattas av den rättsliga skyldigheten att lagra, kommer uppgifterna att blockeras i vårt system och endast användas för att uppfylla den rättsliga skyldigheten att lagra uppgifter. Efter utgången av den lagstadgade lagringsperioden kommer din begäran om radering att uppfyllas. Rätt till portabilitet: Du har rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett vanligt format som Excel, om detta är uppgifter som du har lämnat till oss och om vi behandlar dem på rättslig grund av ditt samtycke eller för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter. Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot dataskyddslagstiftningen. Den behöriga dataskyddsmyndigheten i Schweiz är den federala dataskydds- och informationskommissionären (www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html). Om du använder våra tjänster i EU kan du hävda denna rättighet, till exempel inför en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du är bosatt, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

8. Hosting av webbplatser och appar

Webbplatsen för dua AG är hostad i Schweiz (Hostpoint). Vår app ”dua” hostas i Irland av Amazon Web Services (AWS). Kunden är medveten om att för olika applikationer som erbjuds av dua AG eller som krävs för tillhandahållande av tjänster, kan data behandlas eller lagras på servrar inom Europeiska unionens (EU) och Kosovos territorium.

9. Cookies

För mer information om de cookies vi använder, se vår cookiepolicy.

10. Plug-Ins

10.1. Facebook-Plugins

På vår webbplats är plugins från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integrerade. Du kan känna igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller knappen ”Gilla” eller ”Dela” på vår webbplats. En översikt över Facebook-plugins hittar du här: – http://developers.facebook.com/docs/plugins/ När du besöker våra sidor upprättar insticksprogrammet en direktanslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Innehållet i plugin-programmet överförs av Facebook direkt till din webbläsare och integreras på webbplatsen av den. Facebook får därmed informationen om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress, även om du inte har ett Facebook-konto eller för närvarande inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en Facebook-server i USA och lagras där. Om du klickar på Facebooks ”Gilla-knapp” när du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att tilldela besök på våra sidor till ditt användarkonto. Informationen om din interaktion överförs också direkt till en Facebook-server och lagras där. Informationen publiceras också på Facebook och visas för dina Facebook-vänner. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av Facebook. Facebook kan använda denna information för reklamändamål, marknadsundersökningar och utformningen av Facebook-sidor för att möta marknadens behov. För detta ändamål skapar Facebook användnings-, intresse- och relationsprofiler, t.ex. för att utvärdera din användning av vår webbplats med avseende på de annonser som visas på Facebook, för att informera andra Facebook-användare om dina aktiviteter på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med användningen av Facebook. För mer information, se Facebooks sekretesspolicy på – https://www.facebook.com/about/privacy/. Om du inte vill att Facebook ska associera ditt besök på våra sidor med ditt Facebook-användarkonto, logga ut från ditt Facebook-användarkonto innan du använder vår webbplats.

 

10.2. Twitter

På vår webbplats hittar du integrerade plugins från kortmeddelandenätverket Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Du kan känna igen Twitter-plugins (Tweet-knappen) genom Twitter-logotypen på vår webbplats. En översikt över Tweet-knappen hittar du på https://dev.twitter.com/. När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Twitter-servern. Twitter får därigenom information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på ”Tweet-knappen” när du är inloggad på ditt Twitter-konto, kan du länka innehållet på våra sidor till din Twitter-profil. På så sätt kan Twitter koppla ditt besök på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller deras användning av Twitter. För ytterligare information hänvisar vi till Twitters sekretesspolicy. Om du inte vill att Twitter ska kunna spåra ditt besök på vår webbplats ber vi dig att logga ut från ditt Twitter-konto.

10.3. LinkedIn

På våra webbsidor är plugins från det sociala nätverket LinkedIn från LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat ”LinkedIn”) integrerade. Du kan känna igen LinkedIn-plugins genom LinkedIn-logotypen eller knappen ”Rekommendera” på vår webbplats. När du besöker våra sidor upprättar insticksprogrammet en direkt anslutning mellan din webbläsare och LinkedIns server. LinkedIn får därigenom information om att du har besökt vår webbplats med hjälp av din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns ”rekommendationsknapp” medan du är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan du länka innehållet på våra sidor till din LinkedIn-profil. På så sätt kan LinkedIn koppla ditt besök på våra webbplatser till ditt LinkedIn-konto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller deras användning av LinkedIn. Detaljer om insamling av data (syfte, omfattning, vidare bearbetning, användning) samt dina rättigheter och inställningsalternativ finns i LinkedIns sekretesspolicy. Du hittar dessa anteckningar på: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

10.4. YouTube

Våra webbsidor innehåller minst ett insticksprogram från YouTube, som tillhör Google Inc. med säte på LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Så snart du besöker en sida på vår webbplats som är utrustad med ett YouTube-insticksprogram upprättas en anslutning till YouTubes servrar. På så sätt får YouTube-servern veta vilken specifik sida på vår webbplats du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto tillåter du dessutom YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan avbryta denna möjlighet till tilldelning om du loggar ut från ditt konto innan. För mer information om YouTubes insamling och användning av din information, se deras sekretesspolicy på http://www.youtube.com/t/privacy.

10.5. Instagram

På våra webbsidor använder vi så kallade sociala plugins från Instagram, som drivs av Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram”). Insticksprogrammen är märkta med en Instagram-logotyp, till exempel i form av en ”Instagram-kamera”. När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Instagrams servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs av Instagram direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Denna integration informerar Instagram om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en Instagram-profil eller för närvarande inte är inloggad på Instagram. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en Instagram-server i USA och lagras där. Om du är inloggad på Instagram kan Instagram omedelbart associera ditt besök på vår webbplats med ditt Instagram-konto. När du interagerar med insticksprogrammen, t.ex. genom att klicka på ”Instagram”-knappen, skickas denna information också direkt till en Instagram-server och lagras där. Informationen publiceras också på ditt Instagram-konto och visas för dina kontakter. För syfte och omfattning av datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifterna av Instagram, liksom dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Instagrams dataskyddsinformation: https://help.instagram.com/155833707900388/ Om du inte vill att Instagram ska associera den information som samlas in via vår webbplats direkt med ditt Instagram-konto, måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt förhindra att Instagram-plugins laddas genom att använda tillägg för din webbläsare, t.ex. skriptblockeraren ”NoScript” (http://noscript.net/).

10.6. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien (webbläsartyp/version, använt operativsystem, hänvisnings-URL tidigare besökt webbplats, IP-adress, tidpunkt för serverförfrågan) om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på vår webbplats kommer din IP-adress dock att förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra signatärstater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan detta sker. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part där så krävs enligt lag, eller där sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte samman med andra data från Google. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar de uppgifter som samlats in om dig på det sätt som beskrivs ovan och för ovan nämnda ändamål. Ytterligare information om den webbanalystjänst som används finns på Google Analytics webbplats. Instruktioner om hur du kan förhindra att dina uppgifter behandlas av webbanalystjänsten finns på: – http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

10.7. Google Webfonts

Googles webbteckensnitt (http://www.google.com/webfonts/) används för att förbättra den visuella presentationen av olika uppgifter på denna webbplats. Webbteckensnitten överförs till webbläsarens cacheminne när sidan öppnas, så att de kan användas för visningen. Om webbläsaren inte stöder Googles webbteckensnitt eller förhindrar åtkomst, visas texten i ett standardteckensnitt. När sidan hämtas får webbplatsbesökaren inga cookies. Data som överförs i samband med sidvisningen skickas till resursspecifika domäner som fonts.googleapis.com eller fonts.gstatic.com. De är inte associerade med data som kan samlas in eller användas i samband med parallell användning av autentiserade Google-tjänster som Gmail. Du kan ställa in din webbläsare så att teckensnitten inte laddas från Googles servrar (t.ex. genom att installera tillägg som NoScript eller Ghostery för Firefox). Om din webbläsare inte stöder Googles teckensnitt eller om du förhindrar åtkomst till Googles servrar kommer texten att visas i systemets standardteckensnitt. För information om Google Web Fonts sekretesspolicy, besök – https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy Allmän information om dataskydd finns i Googles sekretesscenter på: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/

11. Ändringar och giltighet

Ändringar i denna integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. På så sätt kan du när som helst informera dig om vilka uppgifter vi lagrar, hur vi samlar in och använder dem. Du kan spara och / eller skriva ut dataskyddsbestämmelserna här.

12. Ändringar av vår integritetspolicy

Om vi måste anpassa dataskyddsdeklarationen på grund av anpassade tjänster eller på grund av nya krav, gäller den senaste tillgängliga versionen. Vår företagsgrupp är verksam i Schweiz samt i EU-EES- och Kosovo-området. Den information som ges här hänvisar till EU:s grundläggande dataskyddsförordning med samtidig hänsyn till den schweiziska dataskyddslagen. Om avvikelser eller tillägg är nödvändiga i detta avseende kommer dessa att införlivas i den information som presenteras här.