Korrespondenca e mohimit

Politika e privatësisë për korrespodencën dhe komunikimin me ne

Informacion i pergjithshem

Politika e mëposhtme e privatësisë është e zbatueshme për të gjithë Grupin dua . dua ka krijuar standarde të përshtatshme sigurie për të mbrojtur të dhënat tuaja personale.

dua përpunon të dhënat tuaja personale për korrespodencë, për përpunimin dhe dokumentimin e porosive tona dhe për përgjigjen dhe trajtimin e shërbimeve tona bazuar në kërkesën tuaj ose bazuar në bashkëpunimin tonë kontraktues. Këto në thelb janë emri juaj, të dhënat tuaja të kontaktit, si dhe përkatësia juaj në një shoqëri, funksioni juaj dhe kërkesa juaj.

Nëse merrni shërbime ose produkte të mëtejshme nga ne, nëse hyjmë në një marrëdhënie biznesi ose nëse aplikoni për një pozicion të lirë te ne, do të mblidhen të dhëna të mëtejshme sipas qëllimit, të cilat ju na siguroni në bazë të pëlqimit tuaj ose të cilat ne kërkojnë brenda fushëveprimit të bashkëpunimit tonë kontraktues dhe të biznesit. Në rastin e fundit, do të informoheni veçmas në detaje.

dua mund të transferojë të dhënat tuaja personale brenda grupit të kompanive në administratën qendrore brenda Zvicrës , BE-EEA, si dhe në Kosovë. Për përpunimin e përbashkët me filialin tonë në Kosovë, ankesat për mbrojtjen e të dhënave dhe përpunimi i duhur i tyre ka siguri kontraktore (Marrëveshja e Kontrolluesit të Përbashkët).

Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave tuaja personale në lidhje me korrespodencën dhe komunikimin me ne
Të dhënat tuaja personale do të mbahen nga dua vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për përmbushjen e qëllimit dhe/ose për sa kohë që ekziston një bazë ligjore.

G. Të drejtat tuaja si subjekt i të dhënave

Ju mund të ushtroni të drejtat e mëposhtme në çdo kohë duke kontaktuar zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave:

-Informacion në lidhje me të dhënat tuaja të ruajtura me ne dhe përpunimin e tyre (Neni 15 DSGVO), duke korrigjuar të dhënat personale të pasakta (Neni 16 DSGVO),

-Fshirjen e të dhënave tuaja të ruajtura me ne (Neni 17 DSGVO), kufizimi i përpunimit të të dhënave, me kusht që ne akoma nuk na lejohet të fshijmë të dhënat tuaja për shkak të detyrimeve ligjore (Neni 18 DSGVO),

-Transferueshmërinë e të dhënave, me kusht që të keni pranuar përpunimin e të dhënave ose të keni lidhur një kontratë me ne (Neni 20 DSGVO) dhe -Ju mund të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja nga ne (Neni 21 DSGVO).

Nëse na keni dhënë pëlqimin tuaj, mund ta revokoni atë në çdo kohë me efekt për të ardhmen. Ju mund të kontaktoni me një ankesë  autoritetin përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave në çdo kohë.

Ndryshimet në politikën tonë të privatësisë

Ne rregullisht përshtasim deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave në mënyrë që të plotësojë gjithmonë kërkesat ligjore aktuale ose të pasqyrojmë ndryshimet në shërbimet tona në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave. Deklarata e re për mbrojtjen e të dhënave e publikuar në cdo rast do të zbatohet më pas për vizitën tuaj të rradhës.

Kontakt

Nëse keni ndonjë pyetje ose sugjerim, ju lutemi kontaktoni zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave në privacy@dua.com

Përditësuar për herë të fundit më 1 Janar 2020