Qysh me apliku për leternjoftim të Republikës së Kosovës?

qysh me apliku per leternjoftim

Qysh me apliku per leternjoftim? Për procedurën e aplikimit për letërnjoftim të Republikës së Kosovës duhet të jeni mbi moshën 16 vjeçare. Për ta finalizuar këtë proces kërkohen këto dokumente:

Për procedurën e aplikimit për letërnjoftim të Republikës së Kosovës kërkohen këto dokumente
 • Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
 • Certifikata e vendbanimit.
 • Certifikata e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Procedura e aplikimit për letërnjoftim të humbur kërkohen këto dokumente

 • Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës nëse ekziston.
 • Raporti i Policisë për humbje të letërnjoftimit i cili duhet të jetë jo më i vjetër se tre muaj.
 • Dy fotografi jo më të vjetra se tre muaj.
 • Flet pagesën prej 10 euro.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në letërnjoftim kërkohen këto dokumente

 • Letërnjoftimi.
 • Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
 • Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
 • Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
 • Flet pagesën prej 10 euro.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Procedura e aplikimit për ripërtëritjen e të dhënave në letërnjoftim kërkohen këto dokumente

 • Letërnjoftimi.
 • Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
 • Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
 • Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
 • Fotografimi në qendrën për regjistrim.
 • Flet pagesën prej 10 euro.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Burimi: http://rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Leternjoftimi.aspx

Më shumë artikuj: