Martesa ne Angli- Ndryshimet ne kulture dhe roli i tyre

martesa ne angli

Martesa në Angli është një institucion i rëndësishëm. Në ligjet angleze, martesa është një kontratë legale midis dy individëve që u jep atyre disa të drejta dhe përgjegjësi.

Sipas traditës angleze, martesa shoqërohet me një ceremoni romantike dhe me festë, në të cilën pranohen të ftuarit dhe bashkëshortët e rinj.

Në diasporën shqiptare në Angli, shumë nga zakonet martesore shqiptare janë ndryshuar.

Për shembull, derisa në Shqipëri, zakonisht përzgjidhet një partner nga i njëjti qytet ose zona, në Angli, shqiptarët kanë më shumë mundësi të gjejnë partnerë jashtë komunitetit shqiptar.

Në disa raste, kjo ka sjellë sfida për familjet dhe komunitetin shqiptar në mbajtjen e zakoneve tradicionale.

Ndërkohë, dallimet kulturore midis martesave shqiptare dhe angleze kanë ndikuar në marrëdhënien midis partnerëve të martesës.

Për shembull, në kulturën shqiptare, familja dhe komuniteti kanë një rol të rëndësishëm në marrëdhëniet e martesës, ndërsa në kulturën angleze, njëkohësisht parashikohet një liri më e madhe për çiftin për të vendosur për marrëdhënien e tyre.

Këto dallime mund të krijojnë tensione dhe sfida në një marrëdhënie ndërkulturale.

Ligjet e martesës në Angli

Martesa në Angli është një kontratë legale midis dy personave që ofron të drejta dhe përgjegjësi për të dy bashkëshortët.

Këto të drejta dhe përgjegjësi përfshijnë, por nuk kufizohen në, të drejtën për të trashëguar pronën e njëri-tjetrit, për të mbajtur një emër të përbashkët pas martesës dhe për të kujdesur për fëmijët e tyre.

Në Shqipëri, ligjet e martesës bazohen në Kodin Familjar, që u miratua në vitin 2003. Kodit Familjar shqiptar kërkon që martesa të bëhet midis dy personave që kanë marrëdhënie të ndryshme gjaku dhe nuk është e lejuar martesa midis dy personave të njëjtë gjaku.

Kodi Familjar vlen të ceket i jep dhe burrit dhe gruas të njëjta të drejta në martesë.

diasporën shqiptare në Angli, ndryshimet midis ligjeve të martesës shqiptare dhe angleze mund të sjellin sfida në marrëdhënien midis bashkëshortëve.

Në një shoqëri multikulturore si Anglia, ndjekja e ligjeve të martesës mund të sjellë sfida për komunitetet e huaja.

Disa komunitete mund të kenë zakone martesore që nuk janë në përputhje me ligjet angleze, duke sjellë sfida për komunitetin në respektimin e ligjeve dhe në mbrojtjen e zakoneve dhe traditave të tyre.

Adaptimi kulturor në martesë

Martesa midis shqiptarëve dhe anglezëve mund të rezultojë në dallime kulturore që mund të ndikojnë në marrëdhënien midis partnerëve të martesës.

Në kulturën shqiptare, martesa shpesh shihet si një ngjarje familjare, ku familja dhe komuniteti kanë një rol të rëndësishëm në zgjedhjen e partnerit. Martesa në Angli shpesh konsiderohet si një vendim personal dhe individual, ku partnerët zgjedhin njëri-tjetrin bazuar në preferencat e tyre.

Dallimet kulturore mund të shkaktojnë konflikte midis partnerëve të martesës në disa aspekte të marrëdhënies së tyre, përfshirë në disa aspekte si:

  • Roli i gruas dhe burrit në marrëdhënien e tyre
  • Roli i familjes në vendimmarrjen dhe ndërhyrjen e tyre në marrëdhënien e tyre
  • Tradita dhe zakonet martesore të cilat mund të jenë ndryshe midis dy kulturave
  • Dallimet në kulturën e kujdesit të fëmijëve dhe edukimit

Për të tejkaluar dallimet kulturore, partnerët  duhet të jenë të hapur dhe të gatshëm për të mësuar dhe kuptuar kulturën dhe zakonet e njëri-tjetrit.

Komunikimi i hapur dhe i ndershëm ndihmon në zgjidhjen e çdo konflikti që mund të ndodhë midis tyre. Nëse nuk ka kuptim të plotë në dallimet kulturore, partnerët mund të kërkojnë ndihmë nga këshilltarët martesorë ose edhe tek familja.

Në fund të fundit, dallimet kulturore në martesën midis shqiptarëve dhe anglezëve mund të jenë sfiduese, por mund të jenë një mundësi për partnerët për të mësuar dhe për të rritur në njohuritë e tyre të kulturave të ndryshme.

Nëse partnerët janë të gatshëm të mësojnë dhe të respektojnë njëri-tjetrin, ata mund të krijojnë një marrëdhënie të fortë dhe të lumtur martesore.

Më shumë artikuj: