Politika e Privatësisë

1. E përgjithshme

dua AG është operatori i faqes  www.dua.com dhe ofrues i shërbimeve që kjo faqe ofron. Kështu, dua AG, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich, Switzerland është kontrolluesi i mbledhjes, përpunimit dhe përdorimit të të dhënave tuaja dhe duhet të sigurojë përputhshmërinë me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. 

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale ka rëndësi të madhe për dua AG. Me këtë ju informojmë për të dhënat e mbledhura në www.dua.com dhe mënyrën se si ato përdoren. Do të mësoni gjithashtu se si të kontrolloni saktësinë e këtij informacioni dhe si të kërkoni që ne t’i fshijmë këto të dhëna.


Ju lutemi vini re se kjo politikë e privatësisë mund të ndryshojë herë pas here. Prandaj ju rekomandojmë që të lexoni rregullisht këtë Politikë të Privatësisë për t’u siguruar që jeni gjithmonë të informuar për versionin e fundit.

2. Mbledhja, përdorimi dhe përpunimi i të dhënave personale dhe të shoqërisë

Personi përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave është si më poshtë:

Emri: LEXR Law Switzerland AG

Emri i plotë: Christian Meisser

Pozicioni: Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave

Email: christian.meisser@lexr.ch

Ne mbledhim llojet e mëposhtme të të dhënave personale kur përdorni Shërbimet tona: – Të dhënat e identitetit dhe kontaktit – Profili, përdorimi dhe ndërveprimi i faqes në internet – Të dhënat teknike – ID-të unike të përdoruesve – Të dhënat e bazuara në vendndodhjen Të dhënat personale (duke përfshirë çdo të dhënë personale të ndjeshme) të zbuluar në mënyrë eksplicite nga ju gjatë përdorimit të Shërbimeve tona (përfshin të dhënat e komunikimit si dhe informacionin publik në profilin tuaj) Kur përdorni Shërbimet tona, të dhëna të caktuara ruhen automatikisht në serverët tanë për qëllime administrimi të sistemit, statistikore ose rezervë. Këto janë si më poshtë: – emri i ofruesit tuaj të shërbimit të internetit – Adresa juaj IP (në rrethana të caktuara) – data – ora – faqja e internetit ose aplikacioni nga i cili përdorni Shërbimet tona – fjalët e kërkimit që keni përdorur për të gjetur Shërbimet tona.

3. Bazat dhe qëllimet ligjore

Baza jonë ligjore për mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave personale të përshkruara në këtë Politikë të Privatësisë varet nga të dhënat personale që mbledhim dhe qëllimet specifike për të cilat i mbledhim ato.

 Kontrata: Për të kryer Shërbimet tona ose për të ndërmarrë hapa që na lidhin duke ju ofruar Shërbime. – Për të ofruar dhe mbrojtur Shërbimet tona – Për të administruar, menaxhuar dhe zhvilluar biznesin dhe shërbimet tona.

Pëlqimi: Ne mund të mbështetemi në pëlqimin tuaj të dhënë lirisht në kohën kur keni dhënë të dhënat tuaja personale. – Për t’ju ofruar lajme, oferta speciale, email-e dhe informacione të përgjithshme rreth shërbimeve që ne ofrojmë (me pëlqimin tuaj të qartë). – Të dhënat personale që vendosni të publikoni gjatë përdorimit të Shërbimeve tona përpunohen në bazë të pëlqimit tuaj. Nëse ndani të dhëna personale të ndjeshme siç përcaktohet nga ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, ne i përpunojmë këto të dhëna në bazë të pëlqimit tuaj të qartë vetëm për qëllimin e ofrimit të Shërbimit tonë të takimeve në internet. Ne nuk përpunojmë të dhëna të tilla personale të ndjeshme për ndonjë qëllim tjetër. – Nëse zbuloni të dhëna personale të ndjeshme si origjina racore ose etnike, opinionet politike, besimet fetare ose filozofike, anëtarësimi në sindikata gjatë përdorimit të Shërbimeve tona, ne i përpunojmë këto të dhëna me pëlqimin tuaj të qartë dhe vetëm për qëllimin e ofrimit të Shërbimeve tona për ju. 

Interesat legjitime: Ne mund të mbështetemi në interesa legjitime bazuar në vlerësimin tonë se përpunimi është i drejtë dhe i arsyeshëm. – Për të ruajtur dhe përmirësuar Shërbimet tona – Për të zhvilluar Shërbime të reja Interesi publik: Për të përmbushur detyrimet rregullatore dhe të interesit publik. – Të jetë në përputhje me rregulloren dhe legjislacionin në fuqi.

4. Transferimet e të dhënave

Të dhënat tuaja do t’u transferohen partnerëve tanë (palë të treta) për aq sa e bën të nevojshme përpunimi ose ruajtja e porosisë.

Ne, kur është e nevojshme dhe sipas bazës ligjore përkatëse, mund t’i ndajmë të dhënat tuaja personale me çdo numër të kategorive të mëposhtme të palëve të treta:

 • Siguruesit
 • Rregullatorët/autoritetet tatimore/regjistrat e korporatave
 • Këshilltarë profesionistë që ne përdorim, si kontabilist dhe avokatë
 • Qeveria ose autoritetet rregullatore
 • Palët e treta që ofrojnë shërbime të tilla si, shërbimet e përpunimit dhe përkthimit të dokumenteve, ofruesit e programeve kompjuterike ose sistemet e TI-së, shërbimet e mbështetjes së TI-së, ofruesit e ruajtjes së dokumenteve dhe informacionit
 • Palët e treta që janë të angazhuara në rrjedhën e çështjes suaj, si avokatët, ndërmjetësit, bankat dhe ofruesit e tjerë të pagesave, gjykatat, këshilltarët tatimorë ose ekspertët e vlerësimit
 • Ofruesit e shërbimeve të palëve të treta që na ndihmojnë me analitikën e informacionit të klientit, si p.sh. Google Analytics
 • Ofruesit e postës ose korrierëve të palëve të treta që ofrojnë fushatat tona të marketingut postar ose dokumentet që lidhen me një çështje klienti

Ne dhe Ofruesit tanë të Shërbimeve mund t’i përpunojmë të dhënat tuaja në vendet e mëposhtme: – Zvicër & BE/EEA – Kosovë – SHBA Për transferimin në vendet që nuk janë konsideruar se ofrojnë një nivel adekuat mbrojtjeje sipas listave të vendeve të publikuara nga Federata Federale Komisioner për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Informacionit, ne mbrojmë të dhënat tuaja duke zbatuar detyrime standarde kontraktuale që parashikojnë mbrojtjen e duhur të të dhënave. Nëse na jepni të dhëna personale ose të kompanisë sipas dëshirës suaj, ne nuk do t’i përdorim, përpunojmë ose kalojmë këto të dhëna përtej qëllimit të lejuar me ligj ose të specifikuar nga ju në një deklaratë pëlqimi. Për më tepër, ne do t’ua kalojmë të dhënat tuaja ofruesve të jashtëm të shërbimeve vetëm nëse kjo është e nevojshme për ekzekutimin e kontratës dhe nëse këta ofrues të shërbimeve kanë rënë dakord me dispozitat përkatëse të konfidencialitetit dhe kujdesit të duhur.

Veçoria e hartës: Një veçori që shfaq një hartë për të gjetur përdoruesit me të cilët jeni takuar në jetën reale, ose për të zgjedhur se ku të fluturoni llogarinë tuaj në rast se dëshironi të gjeni një përdorues në një vendndodhje tjetër. Përdoruesit mund të çaktivizojnë funksionin e hartës duke çaktivizuar shërbimet e vendndodhjes në cilësimet e tyre të smartfonit.

Veçoria Disslike: Një opsion përfaqësohet nga një buton X, që tregon mosinteresim. Ky veprim është privat dhe nuk dërgohen njoftime. Profilet e shënuara si “të papëlqyera” nuk do të shfaqen në afatin kohor të përdoruesit në të ardhmen. 

Megjithatë, meqenëse mospëlqimet dhe pëlqimet skadojnë pas një kohe, profilet që janë shënuar si “të papëlqyera” përfundimisht do të shfaqen përsëri.

Shërbimet: dua.com ofron të gjitha shërbimet me pagesë ose falas për të lehtësuar takimet virtuale ose personalisht midis përdoruesve që kanë parë njëri-tjetrin në jetën reale dhe ndajnë interesa të ndërsjella bazuar në kriteret e zgjedhura të kërkimit.

Të dhënat e nevojshme për qëllime specifike

Informacioni i lokacionit: Pozicioni juaj gjeografik ose, së paku, qyteti juaj.

Vendndodhjet e takimit: Kryqëzimi ku keni ndërvepruar me përdorues të tjerë.

Kriteret e kërkimit: Preferencat për njerëzit që dëshironi të takoni, duke përfshirë moshën dhe gjininë.

Nëse hiqni dorë nga funksioni i vendndodhjes gjatë regjistrimit, dua.com do të pengohet të mbledhë të dhënat e vendndodhjes tuaj për të rekomanduar profilet e njerëzve që keni hasur. Kjo do të lejojë dua.com të sugjerojë profile për përdoruesit në afërsi.

Të dhënat e vendndodhjes dhe kryqëzimer me përdorues të tjerë (publik)

Qëllimi kryesor i aplikacionit është të ndihmojë përdoruesit të gjejnë njerëz me të cilët kanë hasur ose mund të takojnë në të ardhmen.

 • Mbledhja e të dhënave të vendndodhjes: Vendndodhja juaj mblidhet vetëm nëse jeni dakord. Do t’ju kërkohet të lejoni dua.com të mbledhë dhe të përdorë të dhënat tuaja të vendndodhjes për të gjetur se ku keni parë përdorues të tjerë në jetën reale, të cilët gjithashtu kanë rënë dakord të ndajnë vendndodhjen e tyre. Nëse nuk vendosni kontrolle më të rrepta në pajisjen tuaj, dua.com do të mbledhë rregullisht të dhënat e vendndodhjes suaj.
 • Përditësimet e rregullta: Nëse nuk vendosni kontrolle më të rrepta në pajisjen tuaj, dua.com do të mbledhë rregullisht vendndodhjen tuaj.
 • Identifikimi kryqëzimeve: dua.com shënon një kunj takimi kur dy përdorues janë afër ose dallojnë njëri-tjetrin.
 • Shfaqja e kryqëzimeve: Profilet qe i keni takuar ne jeten reale do  shfaqen në profilin tuaj, por përdoruesit e tjerë nuk mund ta shohin vendndodhjen tuaj të saktë. Kur një kryqëzim  takimi regjistrohet, çdo anëtar sheh qartë vetëm vendndodhjen e tij brenda një rrezeje të caktuar. Megjithatë, ata nuk mund të shohin vendndodhjen e saktë të përdoruesve të tjerë.
 • Vendndodhja gjeografike: Nëse nuk e ndani vendndodhjen tuaj kur regjistroheni, dua.com do të vazhdojë të sugjerojë profile me vendndodhje të pasakta në seksionin Spotted.

Kryqëzimet mund të shfaqen në seksionin Spotted ose në hartë

Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për vendndodhjen gjeografike në çdo kohë duke çaktivizuar shërbimet e vendndodhjes në smartphone tuaj. Kur çaktivizoni vendndodhjen gjeografike, seksioni juaj Spotted do të ndalojë së përditësuari dhe nuk do të jeni në gjendje të shihni se kë keni parë. Pasi seksioni juaj Spotted të jetë bosh nga profilet, ne do të kërkojmë emrin e qytetit tuaj në mënyrë që të mund të rekomandojmë profilet që janë afër.

Ju do të keni mundësinë të kërkoni që profili juaj dhe vendndodhjet e kalimit të fshihen nga harta në të ardhmen.  Në atë kohë, do të shfaqeni vetëm në seksionin Spotted të përdoruesve të tjerë dhe nuk do të shihni profilet që keni parë në hartë. Ju do t’i vizualizoni ato vetëm në seksionin tuaj Spotted. Për ta aktivizuar këtë veçori pasi të jetë i disponueshëm, shkoni te “Cilësimet” në aplikacion, lëvizni në fund dhe hiqni dorë.

Preferencat e kërkimit (Private)

Mund ta personalizoni aplikacionin për të takuar njerëz që u përshtaten preferencave tuaja bazuar në moshën, gjininë dhe atributet fizike. Ju mund t’i modifikoni këto cilësime brenda aplikacionit duke treguar gjininë, diapazonin e moshës dhe atributet e personit të dëshiruar, si dhe duke dhënë pëlqimin tuaj për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave. Në këtë mënyrë, ju do të shihni vetëm profilet e njerëzve që keni parë në jetën reale dhe që përputhen me kriteret tuaja të kërkimit në seksionin tuaj Spotted.

Duke sugjeruar profile që keni parë ose mund t’i gjeni në të ardhmen

Gjeolokacioni përdoret për të sugjeruar profilet e përdoruesve me të cilët keni parë ose mund t’i dalloni në të ardhmen.

informacion shtese

dua.com synon t’ju ndihmojë të gjeni përdorues të tjerë që keni parë ose mund t’i dalloni në të ardhmen. Kur një përdorues pranon të ndajë vendndodhjen e tij, dua.com i gjen këto kunja me pika. Falë këtyre kunjave Spotting, dua.com mund të shfaqë profilet e përdoruesve që përshtaten me parametrat e kërkimit tuaj.

Aktiviteti juaj, vendndodhja dhe detajet e profilit mund të përdoren për t’ua sugjeruar profilin tuaj përdoruesve të tjerë. Nëpërmjet listës suaj të ngushtë, ne mund t’ju sugjerojmë gjithashtu përdorues të tjerë, duke përfshirë njerëz që mund t’i keni ose nuk mund t’i keni parë në jetën reale.

Baza juridike: Ekzekutimi i kontratës

Përpunimi i këtyre të dhënave rrit gjasat që ju të ndërveproni me përdoruesit që janë të përshtatshëm për ju dhe na mundëson të ofrojmë shërbimet tona. Ne gjithashtu mund të dërgojmë një email duke rekomanduar profilin tuaj për përdoruesit e tjerë që i keni parë në jetën reale ose mund t’i shihni në të ardhmen. Ne gjithashtu mund të dërgojmë një email duke rekomanduar profilin tuaj për përdoruesit e tjerë që i keni parë në jetën reale ose mund t’i shihni në të ardhmen.

Në lidhje me lokacionet gjeografike dhe pikat, zbatohen kohë më të shkurtra ruajtjeje:

 • Vendndodhjet tuaja gjeografike ruhen për një muaj pas mbledhjes së tyre për të përcaktuar kunjat e pikave tuaja me përdoruesit e tjerë. Pins në Spotting ruhen për gjashtë muaj nga data e grumbullimit të tyre. Ato përdoren për të shfaqur profilet e përdoruesve që keni parë në aplikacion.

5. Zbulimi i të dhënave

Ne mund t’i zbulojmë të dhënat tuaja personale me besimin e mirë se një veprim i tillë është i nevojshëm: – Për të përmbushur një detyrim ligjor (d.m.th. nëse kërkohet nga ligji ose në përgjigje të kërkesave të vlefshme nga autoritetet publike, si gjykata ose agjenci qeveritare); – Për të mbrojtur sigurinë e Shërbimeve tona dhe për të mbrojtur të drejtat ose pronën tonë; – Për të parandaluar ose hetuar keqbërje të mundshme në lidhje me ne; – Të mbrohemi nga përgjegjësia ligjore.

6. Siguria e të dhënave

Ne do ta mbajmë të sigurt informacionin tuaj dhe për këtë arsye do të marrim të gjitha hapat e arsyeshëm për të mbrojtur informacionin tuaj nga humbja, qasja, keqpërdorimi ose ndryshimi. Punonjësit tanë dhe partnerët kontraktualë që kanë akses në të dhënat tuaja janë kontraktualisht të detyruar të ruajnë sekretin dhe të respektojnë dispozitat e ligjit për mbrojtjen e të dhënave. Siguria e të dhënave tuaja personale është e rëndësishme për ne, por mbani mend se asnjë metodë transmetimi përmes internetit ose metodë e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa ne përpiqemi të përdorim mjete të pranueshme komercialisht për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e tyre absolute. Ne ju rekomandojmë të përdorni softuer antivirus, një mur zjarri dhe softuer të tjerë të ngjashëm për të mbrojtur sistemin tuaj. Megjithatë, në rast të një incidenti të sigurisë së të dhënave, ne ndjekim procedurën tonë të brendshme për t’iu përgjigjur incidentit dhe për t’ju njoftuar sa më shpejt që të jetë e mundur.

7. Të drejtat e mbrojtjes së të dhënave

Ju keni të drejtat e mëposhtme për mbrojtjen e të dhënave në bazë të Aktit Federal Zviceran për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave. Ju mund të kërkoni informacion në lidhje me të dhënat tuaja të ruajtura nga ne në çdo kohë. Për ta bërë këtë, ju kërkojmë të dërgoni një kërkesë me email për informacion në adresën e mëposhtme. Ju keni mundësinë të kërkoni fshirjen ose korrigjimin e të dhënave tuaja në çdo kohë. Sigurisht që ju gjithashtu keni të drejtë në çdo kohë të revokoni çdo pëlqim që keni dhënë për përdorimin ose përpunimin e të dhënave personale me efekt për të ardhmen. Pasi të kemi marrë njoftimin se ju e keni tërhequr miratimin tuaj, ne nuk do ta përpunojmë më informacionin tuaj për qëllimin (at) për të cilin keni dhënë fillimisht pëlqimin, përveç nëse ka një bazë tjetër ligjore për përpunim. Për këtë qëllim, ju kërkojmë të na shkruani me e-mail në privacy@dua.com. Për të ndaluar marrjen e emaileve nga ne, ju lutemi klikoni në lidhjen ‘çabonohu’ në emailin që keni marrë. Të dhënat e ruajtura do të fshihen nga ne kur të mos kërkohen më për qëllimin e deklaruar. Për sa i përket fshirjes së të dhënave, është e rëndësishme të theksohet se ne jemi subjekt i disa detyrimeve ligjore që parashikojnë një detyrë për të mbajtur të dhëna të caktuara. Ne duhet ta respektojmë këtë detyrim. Nëse dëshironi fshirjen e të dhënave që i nënshtrohen detyrimit ligjor për t’u ruajtur, të dhënat do të bllokohen në sistemin tonë dhe do të përdoren vetëm për të përmbushur detyrimin ligjor për të ruajtur të dhënat. Pas skadimit të periudhës së ruajtjes ligjore, kërkesa juaj për fshirje do të plotësohet. E drejta për transportueshmëri: Ju keni të drejtë të kërkoni që ne t’i transmetojmë të dhënat tuaja personale një kontrolluesi tjetër të të dhënave në një format të përbashkët si Excel, ku këto janë të dhëna që ju na keni dhënë dhe ku ne po i përpunojmë ato në bazën ligjore të pëlqimin ose në mënyrë që të përmbushim detyrimet tona kontraktuale. E drejta për të paraqitur një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës: Ju keni të drejtën e ankimimit tek një autoritet mbikëqyrës për mbrojtjen e të dhënave nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja personale shkel ligjin për mbrojtjen e të dhënave. Autoriteti kompetent për mbrojtjen e të dhënave në Zvicër është Komisioneri Federal për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Informacionit (www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html). Nëse përdorni shërbimet tona në BE, ju mund ta kërkoni këtë të drejtë, për shembull, përpara një autoriteti mbikëqyrës në shtetin anëtar të vendbanimit tuaj, vendin tuaj të punës ose vendin e shkeljes së pretenduar.

8. Website & app hosting

dua.com ndodhet në Zvicër (Hostpoint). Aplikacioni ynë “dua.com” është pozicionuar në Irlandë nga Shërbimet Uebi të Amazon (AWS). Klienti është i vetëdijshëm se për aplikacione të ndryshme të ofruara nga dua.com ose që kërkohen për ofrimin e shërbimeve, të dhënat mund të përpunohen ose ruhen në serverë në territorin e Bashkimit Evropian (BE) dhe Kosovës.

9. Cookies

Për detaje mbi Cookies që përdorim, ju lutemi referojuni Politikës sonë të Cookies.

10. Plug-Ins

10.1. Facebook-Plugins

Në faqen tonë të internetit, shtojcat e rrjetit social Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA janë integruar. Ju mund t’i njihni shtojcat e Facebook nga logoja e Facebook ose butoni “Like” ose “Share” në faqen tonë. Mund të gjeni një përmbledhje të shtojcave të Facebook këtu: – http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Kur vizitoni faqet tona, plug-in-i krijon një lidhje të drejtpërdrejtë midis shfletuesit tuaj dhe serverit të Facebook. Përmbajtja e shtojcës transmetohet nga Facebook direkt në shfletuesin tuaj dhe integrohet në faqen e internetit prej tij. Facebook merr në këtë mënyrë informacionin që ju keni vizituar faqen tonë me adresën tuaj IP, edhe nëse nuk keni një llogari në Facebook ose nuk jeni aktualisht i identifikuar në Facebook. Ky informacion (përfshirë adresën tuaj IP) transmetohet nga shfletuesi juaj drejtpërdrejt në një server të Facebook në SHBA dhe ruhet atje. Nëse klikoni butonin “Like-Button” në Facebook ndërkohë që jeni identifikuar në llogarinë tuaj në Facebook, mund të lidhni përmbajtjen e faqeve tona në profilin tuaj në Facebook. Kjo i lejon Facebook-ut të caktojë vizita në faqet tona në llogarinë tuaj të përdoruesit. Informacioni i ndërveprimit tuaj transmetohet gjithashtu drejtpërdrejt në një server Facebook dhe ruhet atje. Informacioni publikohet gjithashtu në Facebook dhe u shfaqet miqve tuaj në Facebook. Duam të theksojmë se ne, si ofrues i faqeve, nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara apo përdorimin e tyre nga Facebook. Facebook mund ta përdorë këtë informacion për qëllime reklamimi, kërkimi tregu dhe dizajnimi i faqeve në Facebook për të përmbushur nevojat e tregut. Për këtë qëllim, Facebook krijon profile të përdorimit, interesit dhe marrëdhënieve, p.sh. për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit në lidhje me reklamat e shfaqura në Facebook, për të informuar përdoruesit e tjerë të Facebook për aktivitetet tuaja në faqen tonë të internetit dhe për të ofruar shërbime të tjera që lidhen me përdorimin e Facebook. Për më shumë informacion, ju lutemi shikoni politikën e privatësisë së Facebook në – https://www.facebook.com/about/privacy/. Nëse nuk dëshironi që Facebook ta lidh vizitën tuaj në faqet tona me llogarinë tuaj të përdoruesit në Facebook, ju lutemi dilni nga llogaria juaj e përdoruesit në Facebook përpara se të përdorni faqen tonë të internetit.

10.2. Twitter

Në faqen tonë të internetit do të gjeni shtojca të integruara të rrjetit të mesazheve të shkurtra Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ju mund t’i njihni shtojcat Twitter (butoni Tweet) nga logoja e Twitter në faqen tonë. Mund të gjeni një pasqyrë të butonit Tweet në https://dev.twitter.com/. Kur thirrni një faqe të faqes sonë të internetit që përmban një shtesë të tillë, krijohet një lidhje e drejtpërdrejtë midis shfletuesit tuaj dhe serverit Twitter. Twitter merr në këtë mënyrë informacionin që ju keni vizituar faqen tonë me adresën tuaj IP. 

Nëse klikoni në butonin “Tweet” ndërkohë që jeni identifikuar në llogarinë tuaj në Twitter, mund të lidhni përmbajtjen e faqeve tona në profilin tuaj në Twitter. Kjo i lejon Twitter-it të shoqërojë vizitën tuaj në faqet tona me llogarinë tuaj të përdoruesit. Ne dëshirojmë të theksojmë se ne, si ofrues i faqeve, nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara ose përdorimin e tyre nga Twitter. Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni politikës së privatësisë në Twitter. Nëse nuk dëshironi që Twitter të jetë në gjendje të gjurmojë vizitën tuaj në faqen tonë, ju lutemi dilni nga llogaria juaj në Twitter.

10.3. LinkedIn

Në faqet tona të internetit, shtojcat e rrjetit social LinkedIn të Korporatës LinkedIn, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (në tekstin e mëtejmë “LinkedIn”) janë integruar. Ju mund t’i njihni shtojcat e LinkedIn nga logoja e LinkedIn ose butoni “Rekomandoni” në faqen tonë. Kur vizitoni faqet tona, plug-in-i krijon një lidhje të drejtpërdrejtë midis shfletuesit tuaj dhe serverit LinkedIn. LinkedIn në këtë mënyrë merr informacionin që ju keni vizituar faqen tonë duke përdorur adresën tuaj IP. Nëse klikoni butonin “Rekomandoni” në LinkedIn ndërsa jeni identifikuar në llogarinë tuaj në LinkedIn, mund të lidhni përmbajtjen e faqeve tona në profilin tuaj në LinkedIn. Kjo i mundëson LinkedIn të shoqërojë vizitën tuaj në faqet tona me llogarinë tuaj në LinkedIn. Ne dëshirojmë të theksojmë se ne, si ofrues i faqeve, nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara ose përdorimin e tyre nga LinkedIn. Detajet mbi mbledhjen e të dhënave (qëllimi, qëllimi, përpunimi i mëtejshëm, përdorimi) si dhe të drejtat tuaja dhe opsionet e cilësimeve mund të gjenden në politikën e privatësisë së LinkedIn. Ju mund t’i gjeni këto shënime tek http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

10.4. YouTube

Faqet tona të internetit përmbajnë të paktën një shtesë nga YouTube, që i përket Google Inc., e vendosur në LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Sapo vizitoni një faqe të faqes sonë të internetit të pajisur me një plug-in YouTube, krijohet një lidhje me serverët e YouTube. Kjo i tregon serverit YouTube se cilën faqe specifike të faqes sonë të internetit keni vizituar. Përveç kësaj, nëse jeni regjistruar në llogarinë tuaj në YouTube, do të lejoni YouTube të caktojë sjelljen tuaj të surfimit drejtpërdrejt në profilin tuaj personal. Mund ta anuloni këtë mundësi caktimi nëse dilni nga llogaria juaj më parë. Për më shumë informacion rreth mbledhjes dhe përdorimit të informacionit tuaj nga YouTube, ju lutemi shikoni politikën e tyre të privatësisë në http://www.youtube.com/t/privacy.

10.5. Instagram

Në faqet tona të internetit ne përdorim të ashtuquajturat shtojca sociale nga Instagram, e cila operohet nga Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Shtojcat janë shënuar me një logo në Instagram, për shembull në formën e një “Kamera në Instagram”. Kur hyni në një faqe në faqen tonë që përmban një shtesë të tillë, shfletuesi juaj krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me serverët e Instagramit. Përmbajtja e plug-in-it transmetohet nga Instagram direkt në shfletuesin tuaj dhe integrohet në faqe. Ky integrim informon Instagramin se shfletuesi juaj ka thirrur faqen përkatëse të faqes sonë të internetit, edhe nëse nuk keni një profil në Instagram ose nuk jeni aktualisht i identifikuar në Instagram. Ky informacion (përfshirë adresën tuaj IP) transmetohet nga shfletuesi juaj direkt në një server Instagram në SHBA dhe ruhet atje. Nëse jeni regjistruar në Instagram, Instagram mund ta lidh menjëherë vizitën tuaj në faqen tonë të internetit me llogarinë tuaj në Instagram. Kur ndërveproni me shtojcat, për shembull, duke klikuar butonin “Instagram”, ky informacion dërgohet gjithashtu drejtpërdrejt në një server në Instagram dhe ruhet atje. Informacioni publikohet gjithashtu në llogarinë tuaj në Instagram dhe shfaqet në kontaktet tuaja. Për qëllimin dhe qëllimin e mbledhjes së të dhënave dhe përpunimit dhe përdorimit të mëtejshëm të të dhënave nga Instagram, si dhe të drejtat tuaja dhe opsionet e përcaktimit për mbrojtjen e privatësisë suaj, ju lutemi referojuni informacionit për mbrojtjen e të dhënave të Instagram: https://help.instagram.com/ 155833707900388/ Nëse nuk dëshironi që Instagrami të lidh informacionin e mbledhur përmes faqes sonë të internetit drejtpërdrejt me llogarinë tuaj në Instagram, duhet të dilni nga Instagram përpara se të vizitoni faqen tonë të internetit. Ju gjithashtu mund të parandaloni plotësisht ngarkimin e shtojcave në Instagram duke përdorur shtesa për shfletuesin tuaj, p.sh. bllokuesi i skriptit “NoScript” (http://noscript.net/).

10.6. Google Analytics

Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim analize ueb i Google Inc. (“Google”). Google Analytics përdor “cookies”, të cilat janë skedarë teksti të vendosur në kompjuterin tuaj, për të ndihmuar faqen e internetit të analizojë se si përdoruesit e përdorin faqen. Informacioni i gjeneruar nga cookie (lloji/versioni i shfletuesit, sistemi operativ i përdorur, URL-ja e referuesit e vizituar më parë, adresa IP, koha e kërkesës së serverit) në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transferohen në një server të Google në SHBA dhe ruhen atje. Megjithatë, në rast se anonimizimi i IP-së aktivizohet në faqen tonë të internetit, adresa juaj IP do të shkurtohet nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera nënshkruese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane përpara se kjo të ndodhë. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP transferohet në një server të Google në SHBA dhe shkurtohet atje. Google do ta përdorë këtë informacion për qëllimin e vlerësimit të përdorimit tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet për operatorët e faqeve të internetit dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit. Google gjithashtu mund t’ua transferojë këtë informacion palëve të treta kur kërkohet nga ligji, ose kur këto palë të treta përpunojnë informacionin në emër të Google. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj brenda kornizës së Google Analytics nuk bashkohet me të dhëna të tjera nga Google. Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj, megjithatë ju lutemi vini re se nëse e bëni këtë, mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksionalitetin e plotë të kësaj faqe interneti. Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni përpunimin e të dhënave të mbledhura për ju nga Google në mënyrën e përshkruar më sipër dhe për qëllimin e lartpërmendur. Informacione të mëtejshme rreth shërbimit të analizës së internetit të përdorur mund të gjenden në faqen e internetit të Google Analytics. Udhëzimet se si të parandaloni përpunimin e të dhënave tuaja nga shërbimi i analizës së uebit mund të gjenden në: – http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

11. Ndryshimet dhe vlefshmëria

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë do të publikohen në këtë faqe. Në këtë mënyrë, ju mund të informoheni në çdo kohë se çfarë të dhënash ruajmë dhe si i mbledhim dhe përdorim ato. Këtu mund të ruani dhe/ose printoni rregulloret për mbrojtjen e të dhënave.

12. Ndryshime në politikën tonë të privatësisë

Nëse duhet të përshtatim deklaratën e mbrojtjes së të dhënave për shkak të shërbimeve të përshtatura ose për shkak të kërkesave të reja, do të zbatohet versioni më i fundit i disponueshëm. Grupi ynë i kompanive është aktiv në Zvicër si dhe në zonën BE-EEA dhe Kosovë. Informacioni i dhënë këtu i referohet Rregullores Bazë për Mbrojtjen e të Dhënave të BE-së me shqyrtimin e njëkohshëm të Aktit Zviceran për Mbrojtjen e të Dhënave. Nëse janë të nevojshme devijime ose shtesa në këtë drejtim, ato do të përfshihen në informacionin e paraqitur këtu.