Martesa ne Islam- Parimi i përsosmërisë së bashkëshortëve

martesa ne islam

Martesa në Islam është një marrëdhënie e shenjtë midis dy individëve që shkojnë përtej vetë interesave personale dhe ndajnë një premtim për të ndarë një jetë të tërë së bashku.

Rëndësia e martesës në islam

Martesa ka një rendësi të madhe në Islam.

Kjo është pasi që në Islam, martesa është shpallur si një institucion i shenjtë dhe një mjet për të qetësuar dhe ngritur shoqërinë.

Nëse një person i kryen shërbimin e martesës në mënyrë të drejtë dhe të ndershme, ai ose ajo mund të gëzojë më shumë lumturi dhe të arrijë meritat dhe shpërblimet në këtë botë dhe në botën tjetër.

Sipas fesë islame, martesa ndihmon në qëndrueshmërinë e familjes dhe në rritjen dhe edukimin e fëmijëve në mënyrë islame.

Martesa i jep një personi përgjegjësitë e bashkëshortit dhe babait dhe duhet të kryhet në bazë të dashurisë, mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë mes bashkëshortëve.

Përveç kësaj, martesa është një mjet për të shmangur sjelljet e padrejta dhe për të mbrojtur dinjitetin dhe virtytetet e një personi.

Në Islam, martesa është një mjet për të zvogëluar mundësitë e jashtëmartesës dhe për të mbrojtur shoqërinë nga zemërimi dhe ankesat që mund të dalin nga marrëdhënie jashtë martesore.

Për këto arsye, martesa është e rëndësishme në Islam dhe duhet të kryhet në mënyrë të ndershme dhe të respektueshme për të siguruar lumturinë dhe jetën e begatë të bashkëshortëve dhe familjes së tyre.

Në Islam, martesa është një kontratë midis dy të rriturve të cilët janë të aftë dhe kanë ndërmarrë një vendim të ndërgjegjshëm për të ndarë jetën e tyre së bashku. Kjo kontratë bënë bashkë dy familje dhe komunitete të ndryshme dhe është një marrëveshje për të ndarë kënaqësinë dhe dhimbjen e jetës.

Në procesin e martesës në Islam, nënkuptohet që të dy bashkëshortët do të jenë të ndershëm dhe do të mbajnë njëri-tjetrin të respektuar dhe të mbështetur nëpërmjet gëzimit, dëshirës dhe ndihmës në të mira dhe në të këqija.

Kjo nuk është vetëm një marrëveshje ndërmjet dy individëve, por edhe një marrëveshje ndërmjet dy familjeve dhe komuniteteve të tyre.

Nëse një person është i aftë për t’i përmbushur kushtet e një martese islame dhe dëshiron të ndërtojë një jetë me një partner të përshtatshëm, atëherë martesa është një mjet i përsosur për të arritur qëllimet dhe synimet e tij.

Nëse një person nuk është i gatshëm për të ndërmarrë përgjegjësitë dhe detyrat që kërkon një martesë islame, atëherë ai nuk duhet të marrë këtë hap.

Në fund të fundit, martesa është një mundësi për të ndarë jetën e një personi me një partner të përshtatshëm në mënyrë të ndershme dhe të ndërgjegjshme, nën mbikëqyrjen e Zotit dhe në mënyrë që të dy të gëzojnë lumturinë dhe suksesin e jetës së tyre.

Çfarë duhet të keni parasysh:

Barazia dhe mbështetja e ndërsjellë e bashkëshortëve

Në Islam, burrat dhe gratë janë të barabartë në martesë dhe kanë të drejta dhe detyra të barabarta.

Burri është përgjegjës për mbështetjen financiare të familjes, ndërsa gruaja ka të drejtë të marrë mbështetje financiare dhe mbrojtje nga burri i saj.

Të dy bashkëshortët kanë përgjegjësi për të respektuar, nderuar dhe mbështetur njëri-tjetrin në mënyrë që të kenë një martesë harmonike.

Marrëdhëniet seksuale dhe rëndësia e intimitetit

Martesa islame thekson rëndësinë e marrëdhënieve seksuale dhe intimitetit mes bashkëshortëve.

Islami i inkurajon bashkëshortët që të ruajnë dhe gëzojnë marrëdhënien e tyre seksuale për aq kohë sa ajo është në kuadrin e martesës dhe me pëlqimin reciprok.

Profeti Muhamed theksoi se intimiteti midis bashkëshortëve është një shpërblim dhe një shprehje dashurie.

Divorci dhe ndarja në Islam

Divorci dhe ndarja në Islam lejohen, por konsiderohen si mjeti i fundit kur të gjitha përpjekjet për të shpëtuar një martesë kanë dështuar.

Në Islam ekzistojnë rregulla të caktuara në lidhje me divorcin dhe ndarjen për të mbrojtur interesat e të dy bashkëshortëve.

Megjithatë, Islami thekson se divorci është një përvojë e dhimbshme dhe traumatike që duhet shmangur sa herë që është e mundur.

Profeti Muhamed tha se divorci është gjëja më pak e favorizuar para Zotit.

Në përmbledhje, martesa islame është ndërtuar mbi respektin, besimin, mbështetjen dhe dashurinë reciproke.

Bashkëshortët kanë të drejta dhe përgjegjësi që duhet t’i përmbushin për të pasur një martesë të lumtur dhe të begatë.

Theksohet rëndësia e marrëdhënieve seksuale dhe intimitetit mes bashkëshortëve, ndërsa divorci dhe ndarja shihen si mjeti i fundit.

Kushtet për martesat në islam

Kërkesat për një martesë islame janë shumë të rëndësishme në Islam dhe ka disa kushte që duhet të plotësohen që një martesë të konsiderohet e vlefshme. Këtu janë kërkesat kryesore:

Pëlqimi i të dy partnerëve: Të dy partnerët duhet të japin pëlqimin e tyre për martesën dhe pëlqimin vullnetarisht për të lidhur një martesë në Islam.

Mahr (dhuratë nusërie): Mahri është një prikë tradicionale që dhëndri i jepet nuses si shprehje e vlerësimit të tij. Kjo mund të përbëhet nga para, bizhuteri ose dhurata të tjera. Mahri është një pjesë e rëndësishme e martesës islame dhe ka për qëllim të sigurojë sigurinë financiare dhe respektin e nuses.

Dëshmitarët: Një martesë islame duhet të festohet në prani të të paktën dy dëshmitarëve të cilët mund të vëzhgojnë dhe më vonë të konfirmojnë martesën.

Kontrata e martesës: Këshillohet që bashkëshortët të hartojnë një kontratë martese me shkrim që përcakton kushtet dhe marrëveshjet e martesës. Një kontratë martese mund të ndihmojë në shmangien e keqkuptimeve apo problemeve dhe të sigurojë mbrojtje ligjore për bashkëshortët.

Të gjitha këto kërkesa kërkohen për të lidhur një martesë islame. Ndjekja e këtyre kërkesave mund të ndihmojë në ndërtimin e një martese të lumtur dhe të begatë të bazuar në respektin, dashurinë dhe besimin reciprok.

Valbona

Valbona

Më shumë artikuj: